Disponibilidad de la Informacion

Se encuentra usted aquí

 parlem català/ mallorquí

La informació general i l'específica del contingut en aquest espai web es presenta per defecte en idioma espanyol/ castellà, per ser l'idioma principal majoritari dels nostres usuaris de serveis i informació.
 
Així mateix, en el cas de tots els certificats d'especialitat i títols de Marina Mercant i els regulats per l'Institut Social de la Marina, tant per a la impartició com en del material didàctic i proves escrites, l'idioma d'obligatòria observança és l'espanyol/ castellà. És requisit fonamental que l'alumne parli i d'expressi amb enteniment expressar-se en aquest idioma.
 
No obstant això, conforme a la riquesa de les nostres Illes i la seva història, en l'Estatut d'Autonomia de Illes Balears s'estableix que l'idioma espanyol/ castellà és idioma cooficial juntament amb el català. 
 
És pel que en compliment d'aquesta responsabilitat, els nostres administratius i d'atenció al públic són bilingües en castellà i català, garantint aquest dret a l'accés a la informació en qualsevol dels dos idiomes cooficials. La informació escrita i manuals es troba normalitzada en castellà, com a centre homologat pels organismes estatals de la Direcció General de la Marina Mercant i l'Institut Social de la Marina. 
 
Per a la seva informació o aclariment de qualsevol concepte, podem atendre-li i ser d'ajuda en la traducció de paràgrafs o requisits, no sent possible aquesta traducció per als manuals, anotacions o quadres docents, diapositives, vídeos i un altre material subjecte a l'acció formativa homologada.  
 
Pot sol·licitar informació i ser atès en castellà i català (o mallorquí) en tot moment. Si la seva consulta és en anglès, preguem envie un email a: marta@escueladelmar.net
No dubti a contactar-nos per a qualsevol consulta. Moltes gràcies!

  hablamos español/ castellano

La información general y la específica del contenido en este espacio web se presenta por defecto en idioma español/ castellano, por ser el idioma principal mayoritario de nuestros usuarios de servicios e información.

Asimismo, en el caso de todos los certificados de especialidad y títulos de Marina Mercante y los regulados por el Instituto Social de la Marina, tanto para la impartición como en del material didáctico y pruebas escritas, el idioma de obligatoria observancia es el español/ castellano. Es requisito fundamental que el alumno hable y de exprese con entendimiento expresarse en este idioma.

No obstante, conforme a la riqueza de nuestras Islas y su historia, en el Estatuto de Autonomía de Illes Balears se establece que el idioma español/ castellano es idioma cooficial junto con el catalán.

Es por lo que en cumplimiento de esta responsabilidad, nuestros administrativos y de atención al público son bilingües en castellano y catalán, garantizando este derecho al acceso a la información en cualquiera de los dos idiomas cooficiales. La información escrita y manuales se encuentra normalizada en castellano, como centro homologado por los organismos estatales de la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto Social de la Marina. 

Para su información o aclaración de cualquier concepto, podemos atenderle y ser de ayuda en la traducción de párrafos o requisitos, no siendo posible esta traducción para los manuales, apuntes o cuadros docentes, diapositivas, vídeos y otro material sujeto a la acción formativa homologada.

Puede solicitar información y ser atendido en castellano y catalán (o mallorquín) en todo momento. Si su consulta es en inglés, rogamos escriba un email a: marta@escueladelmar.net

¡Muchas gracias!

 we speak English

The general and specific information of the content in this web space is presented by default in Spanish / Spanish, as it is the main language of our users of services and information. In the case of all certificates of specialty and titles of Merchant Marine and those regulated by the Social Marine Institute, both for the teaching and written tests, the language of mandatory observance is Spanish / Spanish . It is a fundamental requirement that the student speak and express with understanding to express themselves in this language.

However, according to the richness of our Islands and their history, in the Statute of Autonomy of Illes Balears it is established that the Spanish / Castilian language is co-official language together with Catalan. That is why in compliance with this responsibility, our administrative and customer service are bilingual in Spanish and Catalan, guaranteeing this right to access information in any of the two co-official languages. The written information and manuals is standardized in Spanish, as a center approved by the state agencies of the General Directorate of the Merchant Navy and the Social Institute of the Navy. For your information or clarification of any concept, we can assist you and be helpful in the translation of paragraphs or requirements; this translation is not possible for manuals, notes or teaching tables, slides, videos and other material subject to the approved training action.

You can request information and be attended in Spanish and Catalan (or Mallorquinish) at all times. If your query is in English, please call us (Marta) or for best attention, write an email to: marta@escueladelmar.net Thank you!